strona gł. | o nas | statut | imprezy | galeria | kontakt | przyjaciele 

Bieżące sprawy stowarzyszenia:

30 marca 2019 - Odbyło się ZEBRANIE WALNE STOWARZYSZENIA.

1 października 2017 odbyło się zebranie walne stowarzyszenia KORBA. Dotychczasowi członkowie zarządu w składzie: 

Michał Szymani - prezes
Krzysztof Izdebski - wiceprezes
Tomasz Błażejak - wiceprezes (skarbnik)

z dniem 29 września 2017r złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji, oraz przekazali obowiązki nowo wybranym władzom stowarzyszenia. 

Tym samym od dnia 1 października 2017r stanowiska w zarządzie objęli: 

Maciej Mikołajewski - prezes
Krzysztof Redesiuk - wiceprezes
Rafał Wojtyniak - wiceprezes (skarbnik)

3 września 2017 Przeprowadziliśmy  V Siedlecki Rajd Oldtomerów. Mimo niepogody na starcie pojawiły się 33 załogi, z których 32 dotarło na metę.


MROWISKO 2017 przeszło do historii. Ponad 300 zarejestrowanych pojazdów, tysiące widzów, pogoda jak na zamówienie. 


28.08.2016 Odbył się IV Siedlecki Zlotu Oldtimerów  - PRZYSTANEK SKÓRZEC. 


7 edycja Siedleckiego Zlotu Pojazdów  Zabytkowych MROWISKO 2016 zakończona sukcesem. Dopisała pogoda, licznie przybyli goście i wielu odwiedzających. Udało się na czas zrobić i zaprezentować na imprezie wózek Piccolo Krause Trumpf.


projekt plakatu na Mrowisko 2016


W prywatnej kolekcji jednego z naszych kolegów pojawiła się taka oto perła: wóz transmisyjny MIELEC WR-0042. Pojazd został uruchomiony i jest w bardzo dobrej kondycji.  


Podczas III Siedleckiego Rajdu Oldtimerów wystawiliśmy odrestaurowany przez nas zabytkowy saturator SW-2, który na ulicach naszego miasta serwował wodę sodową z sokiem. Było to w  latach 70tych i 80tych. Dziś jest w pełni sprawny, wygląda świetnie, a woda smakuje jak dawniej.


III SIEDLECKI RAJD OLDTIMERÓW, odbył się 6 września 2015: szczegóły 


Kolejny skarb w prywatnych rękach naszego człowieka. Kultowy i wspominany z nostalgią Jelcz Ogórek. 


Za nami MROWISKO 2015. Impreza odbyła się w niedzielę 14 czerwca 2015r. 


Za nami II Siedlecki Rajd Oldtimerów 2014. Z dniem 08 października 2014 złożyliśmy do Urzędu Gminy Wisniew dokumentację rozliczeniową Rajdu i uzyskaliśmy akceptację rozliczenia. 


Wzbogaciliśmy się o kolejny pojazd. Krause Piccolo Trumpf. Miał tylko jednego właściciela i został zakupiony jako nowy w Polsce. Wyprodukowano go w 1964r. Ten model był produkowany w latach 1958/65 w ilości około 4500 sztuk. 


MTZKORBA przyjęło nową, alternatywną formę rozstrzygania spornych kwestii. By obronić swoje racje wystarczy wystrzelać oponentów w starciach na polu w STREFIE LASERTAG (Siedlce ul floriańska 80


Zebranie 18 października 2013:
Oglądaliśmy naszego ŻUKa i ustalaliśmy jego dalsze losy. Remontujemy go.


Poniżej mały projekt naszej pocztówki. 


Do pobrania:
aktualny statut MTZkorba  pobierz
statut przed poprawkami  pobierz
protokół z zebrania założ.  pobierz
uchwały 1-5 z dnia 25.01.2013  pobierz


STATUT STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity Statutu
Siedleckiego Stowarzyszenia
Miłośników Techniki Zabytkowej „KORBA"

STATUT STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne
§ l
Stowarzyszenie nosi nazwę : „Siedleckie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej „KORBA" i zwane jest w dalszej części niniejszego Statutu "Stowarzyszeniem".
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siedlce
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić także działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
§4
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, barw, odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§5
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, przy czym odpłatność następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.


ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Ochrona zabytków techniki i kultury materialnej oraz dokumentacji ich
dotyczącej, a w szczególności:
a) środki transportu , maszyny, narzędzia, instrumenty naukowe i wyroby
szczególnie charakterystyczne dla dawnych i nowoczesnych form techniki
cywilnej i wojskowej oraz gospodarki i nauki, gdy są unikatami i wiążą się z 
ważnymi etapami postępu technicznego,
b) obiekty techniki tj. budowle będące zakładami przemysłowymi oraz
konstrukcje inżynieryjne mające znaczenie dla historii.
2. Odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów, również militarnych, maszyn urządzeń technicznych w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów.
3. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy technicznej.
4. Promowanie pojazdów zabytkowych, maszyn i urządzeń technicznych jako elementów historii, kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz upowszechnienie umiejętności i znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.
6. Promowanie turystyki regionalnej.
§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.
2. Nieodpłatna działalność Stowarzyszenia obejmuje:
a) Pozyskiwanie, odrestaurowywanie i prezentowanie pojazdów zabytkowych i innych przedmiotów dawnej techniki (również wojskowej).
b) Prowadzenie działalności muzealnej.
c) Organizację imprez mających na celu pogłębianie wiedzy o zabytkowych pojazdach, przedmiotach dawnej techniki i militariach.
d) Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje krajowe i zagraniczne.
e) Udzielanie pomocy fachowej posiadaczom pojazdów zabytkowych i innych zabytków techniki, udzielanie pomocy młodzieży w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy technicznej.
f) Współpraca z samorządem terytorialnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w krzewieniu wiedzy o pojazdach zabytkowych, ich historii, zastosowaniu czy rozwiązaniach technicznych.
g) Rozwijanie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie popularyzacji zabytkowej motoryzacji i techniki.
3. Odpłatna działalność Stowarzyszenia obejmuje:
a) Pozyskiwanie, odrestaurowywanie i prezentowanie pojazdów zabytkowych i innych przedmiotów dawnej techniki (również wojskowej).
b) Prowadzenie działalności muzealnej.
c) Organizację imprez mających na celu pogłębianie wiedzy o zabytkowych pojazdach, przedmiotach dawnej techniki i militariach.
d) Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje krajowe i zagraniczne.
e) Udzielanie pomocy fachowej posiadaczom pojazdów zabytkowych i innych zabytków techniki, udzielanie pomocy młodzieży w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy technicznej.
f) Współpraca z samorządem terytorialnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w krzewieniu wiedzy o pojazdach zabytkowych, ich historii, zastosowaniu czy rozwiązaniach technicznych.
g) Rozwijanie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie popularyzacji zabytkowej motoryzacji i techniki.
§8
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość łączenia członkostwa Stowarzyszenia ze stosunkiem pracy z wyłączeniem władz statutowych Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
Kandydaci na członków, członkowie - prawa i obowiązki
§9
1. Kandydatem na członka może zostać osoba pełnoletnia lub osoba od 16 roku życia za pisemną zgodą prawnych opiekunów:
- po złożeniu deklaracji i opłacenia wpisowego
- posiadająca pojazd zabytkowy lub inny przedmiot dawnej techniki lub militariów.
2. Kandydat może stać się członkiem zwyczajnym po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu, odbyciu przynajmniej 12 miesięcy stażu kandydackiego oraz po uzyskaniu pełnoletniości.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 1 miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§10
Prawa kandydatów na członków:
1. Zgłaszanie wniosków i postulatów władzom Stowarzyszenia.
2. Korzystanie z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia.
3. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§11
Obowiązki kandydatów na członków:

1. Czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.
2. Podnoszenie swojego poziomu fachowego i wiedzy technicznej.
3. Dbanie o dobre imię i mienie Stowarzyszenia
§12
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.
§13
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
§14
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie jest pozbawiony praw publicznych,
c) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
d) złożył pisemną deklarację i opłaca składki członkowskie,
e) posiada pojazd historyczny o cechach zabytkowego lub unikatowego pojazdu, inny przedmiot dawnej techniki cywilnej lub militarnej lub pojazd unikatowy.
2. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) korzystania w swojej działalności (związanej z celami Stowarzyszenia) z rekomendacji i opieki, urządzeń i zaplecza Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek i uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
§15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która:
a) jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
b) zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia,
c) Złożyła pisemne oświadczenie woli
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa Stowarzyszenia przez swojego pełnomocnika
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach władz Stowarzysz oraz posiada takie prawa jak członek zwyczajny z wyjątkiem prawa wyborczego.
§16
1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wyróżniła się w działalności na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma takie same prawa jak członek zwyczajny Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
§17
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu z powodów formalnych.
4. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów, z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Pozbawienia członka Stowarzyszenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym.
6. Od decyzji Zarządu przedmiocie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje złożenie odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji na piśmie.
7. W przedmiocie odwołania Walne Zebranie rozstrzyga w formie uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 łata do wyboru nowych.
3. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych,
d) nieuzyskania absolutorium na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.
5. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
6. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą swe funkcje pełnić dowolną ilość kadencji.
Jednocześnie można być członkiem tylko jednej z władz wymienionych w ust. l (pkt 2, 3).
7. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
8. /skreślony/
9. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia (wymienionych w ust. l pkt 2, 3) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić poprzez dokooptowanie członków, na okres do upływu kadencji, spośród osób kandydujących, ale nie wybranych do władz, przy uwzględnieniu kolejności wg uzyskanej ilości głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 ich składu. W innym wypadku Walne Zebranie przeprowadza nowe wybory.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w §18 ust. 3 i ust. 4 tegoż paragrafu pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
§19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków co najmniej raz w roku powiadamiając o jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad wszystkich Członków Stowarzyszenia listem poleconym, pocztą elektroniczną, ogłoszeniem na stronie WWW Stowarzyszenia lub w inny; sposób na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. Dla ważności obrad, w Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 
5. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć również członkowie wspierający lub ich pełnomocnicy, ale wyłącznie z głosem doradczym.
6. Walne Zebranie Członków obraduje wg zatwierdzonego przez siebie porządku obrad. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje 2-osobowe Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Prezydium wybierane jest każdorazowo na początku obrad.
7. Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków stowarzyszenia (ust. 2 lit. b i c) jest zebraniem nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż 21 dni od daty wpłynięcia do Zarządu takiego wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań Stowarzyszenia wymaganych przez przepisy prawa,
d) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nieudzielenie absolutorium osobie skutkuje zakazem pełnienia funkcji Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez okres najbliższej kadencji, nie krócej jednak niż 4 lata,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej,
f) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
g) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalanie zmian statutu,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
j) podejmowanie uchwał o nadaniu godności członka honorowego lub jej pozbawieniu,
k) rozpatrywanie skarg lub odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
l) przekazania, utylizacji lub zbycia majątku Stowarzyszenia,
m) podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składki członkowskiej. 
§20
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa i dwóch wiceprezesów.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu w terminie 7 dni od wyborów.
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) zarządzanie finansami Stowarzyszenia
b) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami i reprezentowanie go na zewnątrz,
d) zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków,
e) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
f) określanie szczegółowych kierunków działania,
g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
h) powoływanie zespołów roboczych i określanie ich zadań,
i) ustalanie budżetu i sporządzanie sprawozdań,
j) /skreślony/,
k) /skreślony/,
l) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
m) udzielanie ulg i zwolnień w zakresie opłacania składek.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu.
6. Zarząd informuje członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej.
§21
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia upoważnioną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż 7 dni od wyborów.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu lub Walnego Zebrania Członków,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego badać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
ROZDZIAŁ V 
Majątek Stowarzyszenia
§22
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze i środki obrotowe.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z :
a) wpisowego, środków obrotowych i składek członkowskich,
b) dotacji, subwencji, darowizn, wpłat członków wspierających, dochodów Stowarzyszenia i innych przychodów z działalności Stowarzyszenia które stanowią w całości przychody statutowe.
§23
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.
2. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie to wynika bezpośrednio z realizacji statutowego celu Stowarzyszenia.
3. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§24
O zmianie statutu Stowarzyszenia oraz o przystąpieniu Stowarzyszenia do innej organizacji, bądź wystąpieniu z niej, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
§25
1. Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków równocześnie określa sposób jego likwidacji, przeznaczanie jego majątku oraz powołuje likwidatora.
3. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu nie może zapaść o ile co najmniej 16 członków Stowarzyszenia wyrazi gotowość kontynuowania działalności. Wyłącznie te osoby pozostają członkami Stowarzyszenia.
§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maj ą zastosowanie przepisy prawodawstwa polskiego.

Tekst jednolity Statutu Siedleckiego Stowarzyszenia Miłośników Techniki Zabytkowej „KORBA" sporządzony przez Komitet Założycielski na dzień 22 marca 2013 roku. Tekst zawiera wszystkie zmiany Statutu dokonane do daty jego sporządzenia.

siedleckie stowarzyszenie miłośników techniki zabytkowej